lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
UAB “Arginta” gamybinės bazės modernizavimas ir perkėlimas (2005)
ETC paruošė investicinį projektą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2006 m. UAB “Arginta” suteikta ES SF parama investiciniam projektui “UAB “Arginta” gamybinės bazės modernizavimas ir perkėlimas” pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonę 3.1. “Tiesioginė parama verslui”. Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 2,5 mln. Lt., bendra investicinio projekto vertė siekia 6,3 mln. Lt.
Jurbarko rajono plėtros strateginis planas 2006-2015 metams (Jurbarkas, 2004 – 2005)
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Jurbarko rajono plėtros strateginis planas 2006-2015 metams, apimantis rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą. Projekto eigoje atlikta Jurbarko rajono socialinės-ekonominės būklės analizė.
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vidinės kontrolės sistemos sukūrimas (Vilnius, 2004-2005)
Projekto tikslas - standartizuoti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo darbuotojų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procedūras, siekiant pagerinti atliekamų darbų kokybę, bei patobulinti Fondo veiklos reglamentavimą taip, kad jis pilnai atitiktų Finansų įstaigų įstatymo nuostatas. Išanalizavus esamą atliekamų darbų procedūrų tvarką ir remiantis Fondo darbuotojų apklausos apie jų atliekamus darbus, eiliškumą, galimus darbų atlikimo terminus ir atsakomybę rezultatais, buvo parengtas Darbuotojų atliekamų darbų procedūrų, išskiriant atsakingus asmenis, nustatant atliekamų darbų terminus, įvedant atliekamų darbų kontrolę, naujos tvarkos projektas. Kartu buvo parengta Garantijų monitoringo tvarka, Skolų už įvykdytus garantinius įsipareigojimus bankams susigrąžinimo tvarka, atnaujintos sutarčių, ataskaitų bei analizių formos, sukurtos atliekamų darbų ir paslaugų schemos bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio Fondo veiklos vidaus kontrolės sistemos tobulinimo.
Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano atitikties esamai socialinei aplinkai vertinimas (Klaipėda, 2004)
Pagrindiniai projekto uždaviniai: atlikti Klaipėdos miesto socialinės aplinkos analizę; išaiškinti, kokiose socialinėse srityse Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas (KMPSP) nepakankamai atitinka svarbiausių nacionalinių ir regioninių dokumentų socialinio pobūdžio siekius; įvertinti KMPSP įgyvendinimo socialinėje srityje pažangą nustatant, kurie KMPSP veiksmai išlieka aktualūs, o kurie neteko aktualumo; pateikti siūlymus dėl KMPSP prioritetų, tikslų, uždavinių, veiksmų ir kt. elementų keitimo, patikslinimo ar papildymo. Atitinkamai projekto rėmuose parengti keturi dokumentai: “Klaipėdos miesto socialinės aplinkos analizė”, “Strateginio planavimo dokumentų analizė”, “Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo socialinėje srityje pažangos vertinimas”, “Pasiūlymai dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano socialinės srities elementų ir jų struktūros koregavimo”.
Verslo projektų, teikiamų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijoms gauti, patikros metodikos tobulinimas (Vilnius, 2004)
Studijos tikslas - parengti pasiūlymus bei metodines priemones, kurie leistų mažinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo riziką, išduodant garantijas, bei gerinti išduodamų garantijų kokybę. Studijoje buvo pateikta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) taikomos verslo projektų vertinimo metodikos ir garantijų statistikos analizė, apibendrinta projektų ekspertizės ir vertinimo panašiose Europos institucijose patirtis ir reikalavimai. Kartu su ŽŪPGF buvo suformuluotos rekomendacijos projektų finansinei ir socialinei-ekonominei analizei tobulinti bei parengti patikros dokumentacijos formatai.
Telšių rajono plėtros strateginis planas (Telšiai, 2003 – 2004)
Projektas tikslas yra parengti Telšių rajono plėtros strateginį planą, apimantį rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. ETC konsultuoja Telšių rajono savivaldybę bei užtikrina metodinį vadovavimą strateginio plėtros plano rengimo procesui.
Šilutės rajono plėtros strateginis planas (Šilutė, 2003 - 2004)
Projektas tikslas yra parengti Šilutės rajono plėtros strateginį planą, apimantį rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. Projekto eigoje atlikta Šilutės rajono socialinės-ekonominės būklės analizė.
Lietuvos žvejų ir akvakultūrų ūkininkų gamintojų organizacijų įkūrimas (2003-2004)
Projektas skirtas sustiprinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus galimybes dalyvauti Europos Sąjungos rinkoje ir taip užtikrinti šakos subalansuotą ekonominę ir ekologinę plėtrą. Norint tai įgyvendinti, reikalingas subalansuotas šakos reguliavimas bei adekvačių nacionalinių gamintojų organizacijų veikla. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo Lietuvos žvejų ir akvakultūrų ūkininkų gamintojų organizacijos (GO) įkūrimas. Projektas buvo įgyvendintas kartu su Danijos konsultacine kompanija COWI A/S. ETC vaidmuo buvo informacijos Lietuvoje rinkimas ir analizė, bendravimas su projektu suinteresuotomis šalimis, parengtų dokumentų analizė.
UAB „Vakarų medienos grupė“ finansinis konsultantas (2002-2004)
ETC organizavimo 45,5 mln. Lt ilgalaikę Vilniaus banko / Nord LB sindikuotą paskolą esamų brangių paskolų AB „Klaipėdos mediena“ refinansavimui, rengė AB „Klaipėdos mediena“ verslų reorganizavimo projektą, atsisakant nuostolingų verslų, ir sukoncentruojant verslus optimaliausiai dirbančiose UAB „Vakarų medienos grupė“ įmonėse ir siekiant pasirengti finansinių investuotojų atėjimui. ETC organizuoja naujo baldų fabriko UAB „Girių bizonas“ finansavimą, ETC konsultuoja UAB „Vakarų medienos grupė“ rengiant projektus ir paraiškas finansavimui iš ES Struktūrinių fondų.
Nacionalinė turizmo plėtros programa (Vilnius, 2003)
Programos tikslas - įvertinti turizmo plėtros tendencijas ir, vadovaujantis nacionaliniais ir turizmo sektoriaus strateginiais dokumentais, numatyti Lietuvos turizmo plėtros prioritetines kryptis ir priemones joms įgyvendinti laikotarpiui iki 2006 metų. Programoje vertinami šie pagrindiniai aspektai: institucinė struktūra bei planavimo praktika turizmo sektoriuje; turizmo ištekliai ir pagrindiniai turizmo produktai bei rinkos; turizmo marketingo priemonių efektyvumas, o taip pat identifikuojami prioritetiniai turizmo projektai. Programos rėmuose atlikta turizmo verslo atstovų apklausa, kurios tikslas yra identifikuoti pagrindines atvykstamojo turizmo plėtros problemas, plėtros prielaidas bei vykdomų marketingo priemonių efektyvumą.
«12345678910111213141516»