lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Monetarinių srautų Lietuvoje pirminis įvertinimas (Šešėlinė ekonomika) (Vilnius, 1996)
Projektas skirtas šešėlinės ekonomikos įvertinimo tyrimams Lietuvoje. Pagrindinis uždavinys – išaiškinti, kaip šešėlinės ekonomikos transakcijos atsispindi monetarinėje statistikoje. Projekte atlikta monetarinė apžvalga, pinigų pasiūlos analizė, apibrėžiama numanoma šešėlinė veikla įvairiuose ūkio sektoriuose (namų ūkių, įmonių, finansų). Pateikiamas pirminis šešėlinės ekonomikos apimties įvertinimas.
Lizingas Lietuvoje (Vilnius, 1996)
Šioje studijoje lizingo (išperkamosios nuomos) klausimai analizuojami tiek teoriniu, tiek empiriniu požiūriu. Studijoje analizuojama lizingo rinka Lietuvoje, šios rinkos pagrindinės raidos tendencijos, įvertinamos jos perspektyvos bei lizingo veiklos poveikis šalies ūkio raidai.
Lietuvos bankų sektoriaus apžvalga. Komercinių bankų veiklos įvertinimas (Vilnius, 1996)
Projekte analizuojamos pagrindinės monetarinės politikos bei bankų sektoriaus raidos tendencijos Lietuvoje. Pateikiamas komercinių bankų vertinimas, kuris remiasi metodika parengta ETC.
Smulkaus verslo plėtros Lietuvoje programa (Vilnius, 1995)
Programoje, kurios rengime ETC dalyvavo kartu su kitomis institucijomis, analizuojama SVV būklė Lietuvoje, nagrinėjami mokesčių, importo-eksporto klausimai, įstatyminės bazės problemos, privatizavimo bei restruktūrizavimo procesų poveikis privataus verslo plėtrai. Programoje pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnės SVV plėtros.
Įmonių bankroto procesas ekonomiką reformuojančiose šalyse: Lietuva (Vilnius, 1995)
Šiame projekte nagrinėjamos įmonių bankroto koncepcijos, pateikiama veiksnių, lemiančių įmonių įėjimo į rinką formas ir intensyvumą, empirinė analizė, taip pat analizuojami teisiniai bankroto mechanizmai.
Lietuvos ir Baltijos bei Vidurio Europos šalių užsienio investicijų klimato lyginamoji analizė (Vilnius, 1995)
Tyrime atlikta sisteminė investicinio klimato Baltijos šalyse analizė, apibendrintos užsienio investicijų sąlygos Lietuvoje, įvertinti pagrindiniai veiksniai, nulemiantys šalies investicinį patrauklumą bei pagrindiniai barjerai, ribojantys užsienio investicijų srautus. Projekto rėmuose atlikti sociologiniai tyrimai, skirti išaiškinti užsienio investuotojų požiūrį į tiesioginių užsienio investicijų aplinką Lietuvoje.
Pramonės restruktūrizavimas Baltijos valstybėse: Lietuva (Vilnius, 1995)
Projekte nagrinėjami nuosavybės transformacijos procesų ir Lietuvos pramonės politikos, privatizacijos procesų ir besiformuojančio privataus sektoriaus plėtros klausimai. Projekto rėmuose atlikta stambių valstybei priklausančių įmonių transformacijos problemų bei įmonių – bankų santykių analizė. Šio projekto medžiaga buvo apibendrinta ir publikuota leidinyje: „Nauji kaimynai Rytų Europoje: Ekonominė ir pramonės reforma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje” (Paryžius, 1998).
Privataus sektoriaus plėtros Lietuvoje inventorizacija (Vilnius, 1994)
Projekte pateikiama informacija apie techninę ir finansinę pagalbą, teikiamą privataus sektoriaus Lietuvoje plėtrai, taip pat šioje srityje parengtas studijas, atliktus tyrimus, sukurtas duomenų bazes.
Nacionalinė turizmo plėtojimo programa (Vilnius, 1994)
Tai pirmoji programa, kurioje analizuojamos socialinės ir ekonominės turizmo plėtros Lietuvoje sąlygos ir problemos, pateikti duomenys apie turistų srautus bei turizmo išteklius, apgyvendinimo bazę, pramogas ir paslaugas, turizmo transporto bazę; analizuojami marketingo, privatizacijos ir investavimo į turizmo sektorių klausimai. Taip pat pateikiami pasiūlymai dėl institucinių struktūrų veiklos bei programos įgyvendinimo planas.
Kapitalo koncentracija kaip investicinių akcinių bendrovių veiklos privatizavimo procese Lietuvoje rezultatas (Vilnius, 1994)
Projekte analizuojami klausimai, susiję su privatizavimo procesu (privatizavimo uždaviniai, metodai, nepanaudotų investicinių čekių problemos, privatizavimas apeinant Pirminio privatizavimo įstatymą), analizuojama investicinių akcinių bendrovių (IAB) veikla (įstatyminė bazė, duomenys apie IAB, jų tipus, naudojamą strategiją, visuomenės nuomonė apie IAB), šios veiklos rezultatai (IAB koncernų ir grupuočių formavimasis, pagrindinės jų veiklos sritys, socialinės-ekonominės šių procesų pasekmės). 1995 m. projekto medžiagą naudojo Lietuvos vertybinių popierių komisija, pateikdama Seimui pagrindimą dėl investicinių fondų įstatymo priėmimo būtinumo.
«1 ... 78910111213141516»